اصلاحات اداری

این وبلاگ به پاره ای از پرسش ها در مورد چگونگی روند اصلاحات اداری افغانستان پاسخ می دهد

وظایف
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩   کلمات کلیدی:

وظیفه عبارت از انجام امور از قبل تعیین شده یی می باشد که شخص در برابر انجام آن مسوولیت و صلاحیت داشته و مزد اخذ می دارد. افراد می توانند دارای وظایف رسمی، غیررسمی و یا شخصی باشند. در واقع وظیفه شرح مختصرمسوولیت های عمده یک مامور می باشد.


تادیب
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩   کلمات کلیدی:

“تادیب” در لغت به معنای نظم بخشیدن، ادب دادن، تربیت کردن، انضباط، انتظام، تحت نظم و ترتیب در آوردن و تادیب کردن آمده است؛ ولی در اصطلاح قوانین اداری به مویدات تادیبی گفته می شود که کارکن در برابر تخلفات از انضباط کار، حسب احوال تادیب می گردد.


مکافات
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩   کلمات کلیدی:

مکافات به معنای پاداش و بخشش در برابر  کاری که بیشتر از وظیفه محوله انجام شده باشد. کارکن خدمات ملکی  در صورتی که اجراآت فوق العاده، مطابق ماده بیست و پنجم قانون کارکنان خدماتی ملکی افغانستان داشته باشد، نظم، انضباط کار و احکام مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی را با حسن صورت رعایت نماید؛ در ضمن وظیفه محوله را بالا تر از معیار های مندرج لایحه وظایف و پلان کار مربوط اجرا نماید، از سوی آمر ذیصلاح مکافات داده می شود.


مزد
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩   کلمات کلیدی:

“مزد” یا معاش مقدار پولی است که در مقابل انجام کار به کارکن پرداخته می شود. مامور و کارکن قراردادی خدمات ملکی از تاریخ منظوری تقرری، مستحق مزد با اجزا و ضمایم آن می باشد. مزد مامور خدمات ملکی بعد از ارزیابی اجراآت سالانه به اساس ارتقا به قدم بالا تر افزایش می یابد.

همچنان در صورتی که مــــامور واجـــد شــرایط بســت بلـند تر باشد. بــعد از طی پروسه رقابت آزاد به بست بالا ارتقا یافته و در معاش او افزودی به عمل می آید.  


پلان
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٩   کلمات کلیدی:

عـبارت از طرح مشی یا روندی است که در آینده برای رشد و انکشاف سازمان ها و جوامع توسط طراحان دیزاین می گردد. پلان فرآیند تحلیل و تفکر است که راه را برای رسیدن به هـدف نزدیک می سازد. “پلان” که در اصل یک کلمه انگلیسی است در زبان دری به واژه “برنامه” ترجمه می شود. پلان طرح قبلی برای رسیدن به هدف مورد نظر به شکل منظم و سامانمند است. توضیحات بیشتر در مورد در ادامه بحث بیان گردیده است.


استخدام
ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۸   کلمات کلیدی:

نتیجه نهایی فرآیند جذب کارکن برای شایسته گزینی از میان داوطلبان را پس از عبور از دو چغل (فلتر) مصـــاحبه و انتخاب، “استخدام” می گویند. قبل از مرحلۀ اســتخدام، ایجاب می نماید تا دو قدمۀ اساسی (مصاحبه و انتخاب) سپری گردد.

برای استخدام “افراد مناسب” انجام “مصاحبه موفق” و “انتخاب دقیق” از شروط اساسی شایسته گزینی است. برای انجام مصاحبه موفق، آگاهی از مولفه های کلیـــدی مصاحبه امری ضروری پنـــداشته می شود. در پـایـان بحث به گـــــونۀ کوتـاه به موضـوع پرداختـــه می شود.


انتخاب
ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۸   کلمات کلیدی:

فرآیند انتخاب، گزینش کاندیدی است که بیشترین و مناسب ترین توانایی عملکرد را از میان مجموع کاندیدان داشته باشد. به همین دلیل، انتخاب یکی مراحل کلیــدی روند کارکن یابی در مسیر جذب افراد شایسته برای پست مورد نظر می باشد.

این مرحله یکی از مراحل پیچیده در امر تصمیم گیری نهایی برای انتخاب متقاضی است. هنگامی که چندین داوطلب برای یک پست درخواست می دهند، اتخاذ تصمیم نهایی در مورد فرد دلخواه، ضرورت به فراست و دقت لازم دارد. این مرحله یکی از مراحل مهم فرآیند جذب کارکن یابی به شمار می اید.  

“انتخاب” که یکی از استیژ های اساسی “فرآیند جذب پرسونل” می باشد؛ حاصل زحمات تمام پروسه “کارکن یابی”، با تصمیم گیری در مورد “انتخاب کارکن” در همین مرحله تکمیل می گردد. تصمیم گیری کار بغرنجی است؛ به همین لحاظ بعد از گردآوری اطلاعات کافی و لازم پیرامون آن اقدام صورت می گیرد.

هرگاه در این مرحله تصمیم نادرستی گرفته شود، تمام زحمات و هزینه های به مصرف رسیده تا این جا همه به یک باره گی به هدر می روند. از این رو، قبل از هر تصمیی در این مرحله، مسوولان باید پرسش ها و انتخاب های احتمالی را روی میز بگذارند و از خود بپرسند که آیا فرجامین تصمیم شان برای انتخاب کاندید درست است و با دقت اتخاذ شده است، یا خیر؟


مصاحبه
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤   کلمات کلیدی:

نوعی از گفت و گوی هدایت شده به منظور کسب اطلاعات لازم  با توجه به هدف یا هدف های مورد نظر است. مصاحبه هنر پرسش درست و با دقت گوش دادن به گفته ها و ناگفته های طرف مقابل است. مصاحبه یک ارتباط طراحی شده، هدف دار، رو در رو و نیازمند به تصمیم گیری است.

در کتاب “اصول و مهارت های مصاحبه” آمده است: «مصاحبه نوعی ارتباط شفاهی است که در آن دو طرف حضور داشته و دست کم یکی از طرفین با برنامه ریزی قبلی در آن شرکت می کند. هر دو طرف به طور متناوب صحبت می کنند و به دیگری گوش فرا می دهند.» 

گرچه “مصاحبه اسـتخدامی” دارای یک رشته نارسایی های ذاتی اسـت که در برخی موارد نمی تواند منجر به انتخاب اصلح و درست گردد؛ اما با وجود آن، هنوز رایج ترین روش برای استخدام افراد به شمار می آید.

اکثر مصـاحبه هــای جمعی نتایج مطلوبی را به همراه ندارند. بعضی تحقیقات نشـــان می دهند که انجام مصاحبه ها به ویژه گروهی برای انتخاب افراد، اغلب با تصامیم اتفاقی و تصادفی اتخاذ شده و نتایج اثربخش را در پی نداشته اند.

 


بست
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤   کلمات کلیدی:
  • بست بخشی از تشکیل است که کارکنان در چهارچوب آن وظایف محوله را انجام می دهند.
  • بسـت بـه تصـنیف وظـایف خـدمات ملکی، وظـایف و مسوولیت هـایی اطـلاق می گردد که توسط مقام ذیصلاح استخدام کننده، جهت اجراآت کاری به یک مامور محول می گردد.

 


تشکیل
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤   کلمات کلیدی:

 تشکیل عبارت از تصنیف وظایف، سلسلۀ مراتب با درنظر داشت تعداد کارکنان و شعبات مربوط یک اداره است. تشکیل روابط منطقی و عقلانی بین واحد های مختلف یک اداره را تامین می کند که با دو جز به همدیگر بافت می یابد:

  1. واحد اداری
  2. اعضا.

 


← صفحه بعد